preskoči na sadržaj

Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera Đurđenovac

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaji za radna mjesta

Autor: Martina Pavlić, 7. 12. 2020.

Osnovna škola

Josipa Jurja Strossmayera                                                        

Kardinala Alojzija Stepinca bb

Đurđenovac

KLASA:112-01/20-01/02

URBROJ:2149-08-20-05

Đurđenovac, 07.12.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,- ispr, 90/11., 5/12,16/12. , 86/12., 94/13,136/14-RUSRH, 152/14, 7/17,68/18, 98/19 i 64/20)  i čl.8. Pravilnika o radu te čl.5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, ravnateljica Osnovne škole  Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, objavljuje

 

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta

  1. učitelj/ica glazbene kulture, na neodređeno; puno radno vrijeme - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena; 1 izvršitelj; mjesto rada - Matična škola, Đurđenovac, Kardinala Alojzija Stepinca bb
  2. učitelj/ica informatike, na neodređeno; puno radno vrijeme- 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena; 1 izvršitelj; mjesto rada- Matična škola, Đurđenovac, Kardinala Alojzija Stepinca bb i Područne škole Klokočevci, Beljevina i Bokšić Lug.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN broj 82/08 i 69/17).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

  • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje  odgojno-obrazovnog rada,
  • odgovarajuću  vrstu i razinu obrazovanja:

za radno mjesto pod brojem 1. uvjeti  iz čl.105. st.6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,- ispr, 90/11., 5/12,16/12. , 86/12., 94/13,136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18,98/19 i 64/20) te vrstu obrazovanja za učitelja glazbene kulture iz čl.24. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19 i 75/20),

za radno mjesto pod brojem 2. uvjeti  iz čl.105. st.6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,- ispr, 90/11., 5/12,16/12. , 86/12., 94/13,136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te  vrstu obrazovanja za učitelja informatike iz čl.17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19 i 75/20).

 

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke ( ime i prezime, adresu prebivališta, odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, po mogućnosti kandidata i e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu usmene procjene-provođenja razgovora-intervju, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje).

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

 

 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti :

  1. životopis,
  2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  3. dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata  u RH ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  -  ne starije od  dana raspisivanja natječaja,
  5. elektronički zapis ili potvrdu  o podacima  evidentiranim  u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja .

Prilozi odnosno  isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj dostavljaju se u neovjerenoj  preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani /a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku.  

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti  pri zapošljavanju  na  temelju  čl.102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17 i 98/19), te čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94,76/94, 108/95,108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) ili čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj 157/13, 152/14,39/18 i 32/20), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti  pri zapošljavanju  na  temelju  čl.102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17 i 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga, priložiti i sve potrebne  dokaze iz čl.103.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji   ( NN br. 121/17 i 98/19), koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Ravnateljica Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, imenuje Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo poziva sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, na usmenu  procjenu odnosno testiranje -provođenje razgovora-intervju, na koji su pozvani kandidati dužni pristupiti.

Povjerenstvo provodi usmenu procjenu, odnosno provodi razgovor s kandidatima-intervju.

Vrijeme i mjesto usmene procjene, odnosno provođenja razgovora s kandidatima-intervju, uz popis kandidata koji se pozivaju na njega, objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr/  u rubrici pod nazivom „Natječaji“,  najmanje 3 dana prije održavanja.

Ako kandidat ne pristupi usmenoj procjeni odnosno provođenju razgovora s kandidatima-intervju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidat  prijavom na natječaj, daje Osnovnoj  školi  Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, privolu za obradu osobnih podataka  navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama  za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok  za podnošenje prijave na natječaj  je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici  Škole http://os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr/  u rubrici „Natječaji“ i oglasnoj ploči Škole.

Prijave se primaju do zaključno 15.12.2020.god.

Natječaj traje od 07.12.2020.god. do 15.12.2020.god.

Prijave  na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu : Osnovna  škola Josipa  Jurja Strossmayera Đurđenovac, Kardinala Alojzija  Stepinca bb, 31 511  Đurđenovac; s naznakom „za natječaj „.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni o rezultatima natječaja  putem mrežne stranice Škole http://os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr/ u rubrici „Natječaji“ najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim  propisima, svi će kandidati biti obaviješteni istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu će se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima obavijestiti pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

 

Ravnateljica: Martina Pavlić, prof.


Priloženi dokumenti:
natjecaji_glazbena_kultura_i_informatika_(1).docx (19.06 KB)


Tražilica
roditelji i učenici

​Kliknite na sliku kako biste otvorili e-Dnevnik

PRIRUČNIK ZA POMOĆNIKE
RASPORED ZVONA

 

Vrijeme je za

školski obrok 3

Priloženi dokumenti:
Kratak opis projekta.docx

Zakoni i pravilnici

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

 
Pravilnik o izvođenju izleta,ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti 
 
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta,ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti 
 
 
 
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera 
 
 
Pravilnik o izmjeni   Pravilnika  o kriterijima za izricanje pedagoških mjera 
 
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera Đurđenovac / Kardinala Alojzija Stepinca bb, HR-31511 Đurđenovac / www.os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr / ured@os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr
preskoči na navigaciju